صفحه اصلی

 
 
 
 
 

طوبی از برای معلمی كه به عهد الهی وفا نمود و به تربيت اطفال مشغول گشت

— حضرت بهاءالله