صفحه اصلی

 
 
 
 
 

در صغر سنّ کودکان را در آغوش محبّت اللّه پرورش دهند و آداب دين اللّه بياموزند و شب و روز نصيحت کنند و از جميع شئون مخّله با آداب محافظه و صيانت نمايند

— حضرت عبدالبهاء