صفحه اصلی

 
 
 
 
 

در اين امر مبارك مسئله ايتام بسيار اهميت دارد. ايتام را بايد نهايت نوازش نمود و پرورش داد و تعليم كرد و تربيت نمود

— حضرت عبدالبهاء