صفحه اصلی

 
 
 
 
 

از جمله محافظه دين اللّه تربيت اطفال است که از اعظم اساس تعاليم الهيّه است پس ابتدا بايد امّهات اطفال شيرخوار را در مهد اخلاق تربيت نمايند زيرا اوّل مربّی امّهاتند

— حضرت عبدالبهاء