صفحه اصلی

 
 
 
 
 

بايد در هر شهری و قريه ای مدارس و مكاتب تاسيس گردد و جميع اطفال به قدر لزوم در شهر و قريه، در تحصيل بكوشند لهذا هر نفسی انفاق در اين مورد نمايد شبهه ای نيست كه مقبول درگاه احديت شود

— حضرت عبدالبهاء