صفحه اصلی

 
 
 
 
 

تربيت اطفال بحسب تعاليم مدونّه در کتب الهيّه بی نهايت مهم و لازم است در آن اهمال ننمائيد چه که اسّ اساس است

— حضرت عبدالبهاء